Skip to main content

Search This Blog

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Acara Bazar

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Acara Bazar Di Update Januari 2019

Pidato Bahasa Jawa Kegiatan Bazar – Dalam acara tertentu terkadang kita sering kali melihat atau menjumpai acara bazar yg diselenggarakan oleh pihak-pihak panitia bazar, tentu mengadakan suatu acara atau kegiatan bazar tidaklah mudah, karena harus memikat perhatian para peminat dan pengunjung.

Untuk itu pada kesempatan kali ini ane akan membagikan contoh naskah pidato bahasa jawa berhubungan pembukaan bazar, semoga dengan adanya contoh naskah pidato ini baik panitia atau penyelenggara acara bazar bisa terealisasikan keinginan dan harapannya melalui acara bazar tersebut. Berikut ialah contoh pidanya :

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Kegiatan Bazar


Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Kegiatan Bazar

Pembukaan Pidato Bazar Bahasa Jawa :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun, Bapak Kepala Desa ingkang kinurmatan. Bapak Ibu para rawuh ingkang kula hormati. Para adakalanya mudha-mudhi ingkang tansah minulya.

Raos syukur sumangga tansah kita aturaken dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Dene kula panjenengan sedaya saged rawuh ing acara bazar ingkang dipun wontenaken dening pakempalan mudha-mudhi dhusun (….) menika kanthi wilujeng niring sambekala.

Kula minangka ketua panitia acara bazar menika, ngaturaken agungin pinuwun dhumateng para warga ingkang sampun kersa rawuh ing acara menika. Ugi dhumateng para kanca saha para warga ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon. Saengga acara bazar ing wekdal menika saged kalampahan kanthi sae.
Mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan sedaya pikantuk piwales saking Gusti Allah SWT, acara bazar saged lumampah kanthi sae tanpa alangan satungal menapa, trep kaliyan gegadhan kita sedaya.

Isi Pidato Bazar Bahasa Jawa :

Para rawuh ingkang minulya.
Bazar ingkang dipun wontenaken dhateng mudha-mudhi menika gadhah ancar kangge ngempalaken dana. Ing semangke dana kasebat badhe kangge pembangunan lan kemajenganing dhusun menika. Pramila Bapak, Ibu saha para sadherek, kepareng paring pambiyantu kanthi mundhut barang-barang ingkang sampun kacepakaken kanthi regi ingkang mboten awis. Para rawuh ingkang sami mundhut, kejawi pikantuk barang-barang ugi pambiyantu kemanjenganing dhusun, pramila acara bazar ing wekdal menika dipun bikak dening Bapak Kepala Desa (….) sumangga barang-barang ingkang kagelar, dipun pirsani lan menawi wonten ingkang cocok lajeng dipun pundhut sukur bage kaborong sedaya.

Penutup Pidato Bazar Bahasa Jawa :

Ing wasana, mboten kesupen panitia nyuwun agunging pangapunten, menawi anggenipun ngawontenaken bazar menika kathah kekiranganipun utawi kirang nuju prana penggalih panjenengan sedaya. Saking kula pribadhi menawi wonten kalepatan atur saha tindak-tanduk, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Demikianlah contoh pidato bahasa jawa pembukaan acara bazar yg bisa ane bagikan kepada sahabat, semoga dengan adanya contoh pidato bahasa jawa ini acara bazar yg akan dilaksanakan bermanfaat dan bisa mengundang perhatian di kalangan masyarakat serta bisa berlangsung dan berjalan dengan baik saat acara bazar.

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Acara Bazar
| admin